KONTAKT

food consulting doradztwo kulinarne aniszczyk wrocław

Zapraszamy do kontaktu! Napisz, zadzwoń lub wyślij wiadomość przez formularz!

FOOD IS JOY
Joanna Aniszczyk
Wrocław
+48 667 210 522
info@foodisjoy.pl

Formularz kontaktowy

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Aniszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FOOD IS JOY Joanna Aniszczyk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 38/2, 50-540 Wrocław.
2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez Joannę Aniszczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FOOD IS JOY Joanna Aniszczyk, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) Usługobiorcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzania naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, firmy kurierskie. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
b) Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
c) Dostawcom usług prawnych i doradczych w zakresie obsługi finansowej i kadrowej oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym).
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wynikający z celu w jakim będą przetwarzane tzn.:
a) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dot. art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO (gdy Państwo wyraziliście na to zgodę i w celu zawarcia i realizacji umowy), możemy przechowywać podane przez Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
b) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dot. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Państwa dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
6. Państwa prawa: W dowolnym momencie macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo z nami skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mailowy: info@foodisjoy.pl lub wysyłając korespondencję pod adres FOOD IS JOY Joanna Aniszczyk, ul. Orzechowa 38/2, 50-540 Wrocław.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy oraz prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy lub współpracy przez Joannę Aniszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FOOD IS JOY Joanna Aniszczyk, ul. Orzechowa 38/2, 50-540 Wrocław.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).